Svenska förbundet för Funktionell Fitness antog dessa stadgar vid dess bildandemöte 2017-08-19.

1 Kap GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Svenska Förbundet för Funktionell Fitness (Swe3F), i dessa stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att främja och administrera sporten funktionell fitness i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 Kap Riksidrottsförbundets (RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet. Förbundet och dess föreningar ska aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Förbundet består av regionala specialdistriktsförbund (SDF) samt de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar.

3 § Tillhörighet

Förbundet är anslutet till International Functional Fitness Federation (iF3).

4 § Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är förbundsårsmötet, extra förbundsårsmöte och förbundsstyrelsen.

5 § Distriktsorgan

Ej applicerbart.

6 § Medlemskap

Varje ideell förening som uppfyller de i 36 § angivna villkoren kan genom beslut av förbundsstyrelsen, eller den som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som medlem i förbundet. Om föreningens utträde ur förbundet och om uteslutning stadgas i 37 §.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsårsmötet till och med nästa ordinarie förbundsårsmöte.

8 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa förbundsårsmöte eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen. Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i tvistefrågor inte väcka talan vid allmän domstol. Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt 2 Kap. 8§ i RF:s stadgar.

9 § Stadgeändring

Förslag från förening om ändring av dessa stadgar ska skriftligen avges till förbundsstyrelsen senast den 31 december året före förbundsårsmöte. Förslaget och förbundsstyrelsens utlåtande i ärenden ska bifogas vid utsändning av möteshandlingarna. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet angivna röster vid förbundsårsmöte.

10 § Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet angivna röster vid två på varandra följande förbundsårsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

 

2 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

11 § Beslut

Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. Med absolut menas mer än hälften av antalet angivna röster. Omröstningen ska ske öppet; dock ska val ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud så begär. Likvärdig teknisk utrustning kan användas om mötet så beslutar. Vid omröstning som inte avser val ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

12 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m m

Förbundsårsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till hedersledamot i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

13 § Arbetstagares valbarhet

Arbetstagare inom förbundet får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller till revisor i dessa styrelser. Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i föreningen. Arbetstagare inom RF:s och SISU Idrottsutbildarnas organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund.

14 § Legitimationskort

Person verksam inom förbundet har fritt tillträde till tävling m m, som anordnas av en till förbundet hörande organisation, i enlighet med förbundsstyrelsens beslut.

15 § Tävlingsregler

För tävling i funktionell fitness gäller RF:s, IF3:s och Swe3F:s tävlingsregler. Beslut om ändring av Swe3F:s nationella tävlingsregler tas av förbundsårsmötet i den mån delegering till förbundsstyrelsen inte har skett.

16 § Sammansättning av styrelse m m

Förbundet och dess föreningar ska verka för att styrelse, valberedning, av förbundsstyrelsen tillsatta utskott, kommittéer m m får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och olika åldersgrupper blir representerade.

3 Kap FÖRBUNDSÅRSMÖTE

17 § Sammansättning

Förbundsårsmöte består av ombud för medlemsföreningarna. Ombud ska vara röstberättigad medlem i förening inom sitt SDF och får endast företräda en röst. Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Vid val av ombud bör eftersträvas att bägge könen är representerade.

18 § Fördelning av röster

Förbundsårsmötet består av lika många ombud som medlemsföreningar. Varje ombud/förening har en röst.

19 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt

Förbundsårsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom ombuden, svensk företrädare som är medlem av IF3:s styrelse, förbundsstyrelsens ledamöter inklusive hedersledamöter, revisorerna, ledamöter i av förbundsstyrelsen tillsatta utskott och kommittéer, tjänsteman inom förbundet som adjungerats till mötet, samt motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer RF:s och SISU Idrottsutbildarnas representant, förbundets arbetstagare och med mötets enkla majoritet närvarande medlem i friidrottsförening. Vid förbundsårsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara.

20 § Tidpunkt och kallelse till förbundsårsmöte

Förbundsårsmöte hålls årligen före utgången av april månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Kallelse till förbundsårsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan senast tre månader före mötet. Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhetsberättelse, årsredovisning, förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för den kommande perioden och övriga förslag samt inkomna motioner åtföljda av styrelsens yttrande, ska sändas till medlemsföreningar senast tre veckor före mötet samt inom samma tid hållas tillgängligt på förbundets hemsida.

21 § Ärenden vid förbundsårsmöte

Vid förbundsårsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet.
 5. Val av tre rösträknare
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 8. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning, för det senaste verksamhetsåret: a) Verksamhetsberättelse b) Årsredovisning c) Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
 11. Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag och motioner: a) Verksamhetsinriktning b) Styrelsens förslag c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i 22 §.
 12. Fastställande av medlemsavgift till förbundet.
 13. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
 14. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av två år, enligt principen att tre ledamöter väljs vid förbundsårsmötet medan övriga tre har ett år kvar av mandattiden.
 15. Val av två revisorer och personliga suppleanter, varav en ska vara auktoriserad eller godkänd, med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet inom en tid av ett år.
 16. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år.
 17. Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 18. Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet.

 

Annat ärende än som ovan nämnts får ej behandlas på ordinarie förbundsårsmöte. Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är röstberättigad medlem i till förbundet ansluten förening. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 13 §.

22 § Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet

Motioner att behandlas vid förbundsårsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari. Rätt att lämna motion tillkommer föreningar.

23 § Utseende av ombud till RF-stämma, SISU-stämma samt SOK:s årsmöte

Ej applicerbart.

24 § Extra förbundsårsmöte

Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsårsmöte, om sådant möte behövs. Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsårsmöte när det skriftligen med angivande av skäl begärts av föreningar som tillsammans representerar minst 2/3 av antalet röster enligt gällande röstlängd, eller av revisorerna. Detta möte ska hållas inom två månader efter det att begäran kommit förbundet tillhanda. Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra förbundsårsmöte får de som krävt mötet kalla till detta. Kallelse och föredragningslista översänds på samma sätt som enligt 20 § senast sju dagar före mötet.

Vid extra förbundsårsmöte får föredragningslistan endast upptaga följande ärenden:

 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
 5. Val av tre rösträknare.
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 7. Av förbundsstyrelsen väckt förslag.
 8. Fråga som väckts av röstberättigad förening.

Extra förbundsårsmöte får inte äga rum under tid då RF-stämma och SISU-stämma pågår.

25 § Valberedningen

Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter, valda av förbundsårsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen och olika åldersgrupper ska vara representerade. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningens ordförande ska senast den 30 november året före förbundsårsmötet skriftligen fråga dem, vilkas mandattid går ut vid förbundsårsmötet, om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden. Senast den 15 december ska valberedningens ordförande på förbundets hemsida offentliggöra vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.

Föreningar och SDF har rätt att senast den 10 januari föreslå kandidater för valen under 21 § punkterna 13-15. Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska valberedningens ordförande på förbundets hemsida offentliggöra sitt förslag beträffande varje val enligt 21 § punkterna 13-15 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.

Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen. Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt 21 § punkterna 13-15 ska valberedningen muntligen presentera sitt förslag beträffande de val som ska förekomma samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad vederbörande i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsårsmötet ska protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

4 Kap FÖRBUNDSSTYRELSEN

26 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet

Förbundsstyrelsen är, när förbundsårsmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ. Styrelsen består av ordförande samt fem övriga ledamöter valda av förbundsårsmötet. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män, där båda könen bör vara företrädda med minst två ledamöter. Det ankommer på valberedningen att arbeta för detta. Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en ledamot och en personlig suppleant att ingå i styrelsen. Suppleant inträder vid förfall för ordinarie ledamot. Vid de tillfällen då någon svensk företrädare är medlem av IF3:s styrelse så ska han eller hon också automatiskt ingå i förbundsstyrelsen oaktat om han eller hon är vald av förbundsårsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva förbundsstyrelsen så begär. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och minst halva antalet är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt.

Om ordföranden finner det erforderligt kan dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet

Styrelsen får tillsätta tillfälliga utskott, kommitté eller annan arbetsgrupp för visst ändamål. Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt i visst ärende till utskott, kommitté, arbetsgrupp, enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta styrelsen härom.

27 § Förbundsstyrelsens åligganden

Det åligger förbundsstyrelsen bland annat att:

 1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsårsmötets beslut samt verka för funktionell fitness utveckling inom Sverige, att företräda idrotten funktionell fitness, tillvarata förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands och delta i det internationella samarbete på sportens område,
 2. övervaka efterlevnad av RF:s och SISU:s och SOK:s och förbundets stadgar och i vederbörlig ordning utfärdade regler samt IF3:s stadgar. Förbundet ska upprätta plan för antidopingarbetet och aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar,
 3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets verksamhet samt marknadsföra funktionell fitness hos myndigheter, massmedia och allmänhet,
 4. följa och stödja verksamheten inom SDF och föreningarna,
 5. avge vederbörliga rapporter och yttranden,
 6. upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning, samt verksamhetsplan och budget, utarbeta och bereda förslag, verksamhetsinriktning enligt 21 § i dessa stadgar m m att föreläggas förbundsårsmötet samt tillse att av förbundsårsmöte fattat beslut verkställs så snart som möjligt,
 7. handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka förbundets ekonomi.
 8. utse arrangörer för förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i tävling utomlands,
 9. beslut om utdelning av förbundets utmärkelser,
 10. upprätta röstlängd för förbundsårsmöten,
 11. enligt av Riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som medlem i förbundet och uteslutning av förening ur förbundet,
 12. på begäran av RS lämna sådana upplysningar som krävs av RF:s stadgeenliga uppgifter, samt på begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden
 13. föra protokoll, handha och ansvara för förbundets medel och tillgångar samt
 14. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer på förbundsstyrelsen.

28 § Prövningsrätt och bestraffning

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 Kap RF:s stadgar. Med stöd av 14 Kap 8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i ärenden som avser förseelser begången i samband med landskamper, mästerskapstävlingar av rikskaraktär och officiell utlandsrepresentation samt vid sammankomster anordnade av förbundet. Övriga bestraffningsärenden handläggs i första instans av vederbörande SDF. Vid brott mot dopingreglerna gäller för ledare, tränare, aktiv eller annan förbundsfunktionär återbetalningsskyldighet av under året erhållna bidrag.

5 Kap REVISORER OCH REVISION

29 § Revisorer och revision

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före förbundsårsmötet. Handlingarna ska efter verkställd revision vara förbundsstyrelsen till handa senast 14 dagar före förbundsårsmötet.

6 Kap SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)

30 § SF-distrikt

Ej applicerbart.

31 § SDF:s namn och SDF-distriktets gränser

Ej applicerbart.

32 § Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Ej applicerbart.

33 § SDF:s sammansättning

Ej applicerbart

34 § SDF:s stadgar

Ej applicerbart.

35 § Revisorer och revision

Ej applicerbart.

7 Kap FÖRENINGARNA

36 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda:

 1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar och uppgift om föreningens organisationsnummer.
 2. Föreningen har på sitt program sådan idrottslig verksamhet som administreras av förbundet.
 3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger.
 4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
 5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.
 6. Föreningen har förbundit sig att aktivt verka för dopingfri friidrott.

Lämnas föreningens ansökan utan bifall får föreningen överklaga beslutet hos RS enligt reglerna i 15 Kap RF:s stadgar.

37 § Utträde samt uteslutning av förening

Förening som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter bestämmer förbundsstyrelsen om de ska betalas eller ej. Förening som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år får anses ha begärt sitt utträde. Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den trots påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar. Förening får också uteslutas om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, SDF eller RF, eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen. Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning får överklagas hos RS enligt reglerna i 15 Kap RF:s stadgar.

38 § Distriktstillhörighet

Förening tillhör dels de SF-distrikt inom vars område föreningens hemort är belägen och dels det DF inom vilket föreningens hemort är belägen.

39 § Förenings rösträtt

Om förenings rösträtt vid SDF-årsmöte föreskrivs i SDF:s stadgar.

40 § Förenings åligganden

Förening ska:

 1. följa RF:s och Swe3F:s stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
 2. aktivt verka för en dopingfri friidrott,
 3. årligen betala årsavgift och avge rapporter som begärs av vederbörande förbund,
 4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkningar, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning,
 5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt
 6. på begäran av RS eller vederbörande DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande samt på begäran av Swe3F- eller SDF-styrelse ställa till förfogande de handlingar som krävs för bedömning av föreningens verksamhet såsom medlem i förbundet.

41 § Medlemmar i förening

Enskild person upptas som medlem i föreningen efter ansökan. Ansökan behöver inte bifallas, om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens intressen eller ansökan avser medlemskap i förening, där medlemmarna har intressegemenskap (t ex korporationsklubb, handikappidrottsförening eller nykterhetsförening) och sökanden inte ingår i gemenskapen. Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmar har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller annars uppenbart skadat föreningens intressen. Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning ska fattas av föreningsstyrelsen och får av den berörda överklagas enligt reglerna i 15 Kap RF:s stadgar. Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelse eller, om denna så har bestämt, av sektionsstyrelse. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige gäller de regler som Swe3F har utfärdat. Är arrangören inte ansluten till Swe3F får medlem delta endast om förbundet har godkänt deltagandet.