BILDA FÖRENING

Den allra vanligaste formen av verksamhet inom funktionell fitness (FF) i dag är den som bedrivs av olika crossfit-boxar runtom i Sverige och världen. För att vi ska kunna göra FF till en sport som kan erkännas av den världsomspännande idrottsrörelsen måste vi organisera den i ideella föreningar med samma regler och strukturer som andra idrotter.

Det kan tyckas svårt och jobbigt, men det behöver det inte vara. Vi vill hjälpa er att komma igång och ansluta er till förbundet och vår strävan mot OS 2032.

Varför bilda en idrottsförening i Funktionell Fitness?

Idrotten skapar hälsa, målmedvetenhet och gemenskap. Den lär oss att kämpa, vinna med värdighet och att komma igen efter en förlust. Idrottsföreningens demokratiska form ger också medlemmarna möjlighet att själva sätta upp ramar för sitt idrottande.

Vilka fördelar får vi när vi bildar idrottsförening?

Förbundet har tagit fram en del fördelar som anslutna föreningar och medlemmar kan ha nytta av.

 • Gruppförsäkring via Folksam
 • Möjlighet att tävla i Funktionell Fitness (SM, EM och VM)
 • Föredrag och föreläsningar
 • Möjligheten att påverka och utveckla idrotten via de demokratiska vägarna
 • Utbildningar
 • Rabatter hos förbundets samarbetspartners
 • Med Swe3F som en del av RF kan alla anslutna föreningar nyttja alla fördelar som det medför, exempelvis aktivitetsstöd, lokalstöd, mm.

Hur går vi tillväga?

STEG 1

Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas.

Kallelsen utfärdas av de/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Mötesprotokoll skall skrivas, använd gärna nedanstående mall.

Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och ev även ett förslag till stadgar. Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

Föredragningslista bildandemöte

 1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista för mötet
 6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 7. Fastställande av stadgar för föreningen (använd gärna vår mall)
 8. Fastställande av namn på föreningen (Läs regler kring namn under ”Komplettering av föreningens namn” längre ner på sidan).
 9. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

STEG 2

Nu är det dags för interimstyrelsens första konstituerande möte. Mötet kan ske fysiskt eller online, men protokoll måste föras.

Protokoll fört vid konstituerande möte, Föreningens namn

Datum:
Närvarande:
Frånvarande:

 1. Mötets öppnande
  Styrelsens nyvalde ordförande X1 öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Beslöts utse X2 att justera dagens protokoll.
 2. Konstituering av styrelsen
  X3 valdes till vice ordförande. X4 valdes till sekreterare och X5 valdes till kassör
 3. Firmatecknare
  Beslöts att X1, X2, X3, X4 och X5 äger rätt att teckna föreningen, gemensamt två i förening.
  Beslöts i bankärenden, så äger X1, pers.nr XXXXXX-XXXX och X5, pers.nr XXXXXX-XXXX rätten att teckna föreningens firma var för sig.
  Beslöt att utse X1 och X2 rätten att var för sig teckna föreningen i postärende.
  Beslöts utse X1 till deklarationsombud hos Skatteverket.
 4. Mötesagenda
  Nästa möte bestämdes hållas den xx/xx-xx
 5. Avslutning
  Ordförande avslutade mötet.

STEG 3

Nu är det dags att söka organisationsnummer hos Skatteverket. Fyll i era uppgifter på följande länk och skicka till Skatteverket.

Till ansökan ska bifogas kopia av;

 1. Föreningens stadgar
 2. Signerat protokoll från årsmötet eller mötet då föreningen bildades

Av protokollet ska framgå

 • att föreningen har bildats
 • att föreningen avser utöva idrotten funktionell fitness eller funktionell träning
 • att stadgarna har antagits
 • att en styrelse har valts och
 • vilka som ingår i styrelsen

STEG 4

Dags att skapa ett bankkonto. För att detta ska vara möjligt skall ordförande eller kassör medtaga en kopia på konstituerande mötesprotokollet och gå till beslutat bankkontor för att öppna bankkonto.

STEG 5

Ansök om medlemskap i Svenska förbundet för funktionell fitness, Swe3F, genom att fylla i följande dokument, se länk.
Bifoga med kopia på stadgar och signerat protokoll.

Vad kostar det – hur/var får man bidrag?

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet. För 2023 har en medlemsavgift/förening beslutats till 995:-/kalenderår.

För de medlemmar som vill delta i sanktionerade tävlingar kommer det att krävas en tävlingslicens som kostar 150:-/år.

RF har ingen medlemsavgift. Föreningar anslutna inom RF har rätt till det statliga lokala aktivitetstödet (LOK-stöd). I övrigt utgår inga bidrag från centrala medel, utan den stora bidragsgivaren till det lokala föreningslivet är kommunen. Information om de kommunala bidragen erhålls direkt från kommunen.

Hur man som förening ansöker om registrering hos RF

Som nytt förbund inom RF måste alla Swe3F:s föreningar registreras i Riksidrottsförbundets administrativa system IdrottOnline för att kunna ta del av de förmåner och bidrag som medlemskapet möjliggör.

Komplettering av föreningens namn

De föreningar vars nuvarande namn inte fullt ut uppfyller RF:s stadgade kriterier för föreningsnamn, vilket påverkar möjligheten att registrera föreningen i RF, uppmanas göra ändringarna så snart som möjligt.

Instruktioner från Riksidrottsförbundet för ansökan om medlemskap

Bifogat finns de anvisningar och kontroller som Riksidrottsförbundet gör vid ansökan om medlemskap